Smluvní podmínky

Všeobecné podmínky a podmínky užívání portálu

 

Označením pole "Prohlašuji, že jsem se seznámil se Všeobecnými podmínkami a podmínkami užívání portálu www.restaurace-ubytovani.cz a že s nimi bez výhrad souhlasím." poskytuje uživatel služby informační společnosti poskytované prostřednictvím portálu www.restaurace-ubytovani.cz (dále jen „portál“) svůj souhlas s následujícím zněním obchodních podmínek a podmínek užívání portálu, které se stávají nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi uživatelem portálu a provozovatelem. Uživatel stvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a rozhodným je právo české.

 

Identifikační údaje provozovatele služeb portálu:

 

(dále též jen jako: „provozovatel“)
na straně jedné

a

uživatel portálu jakožto osoba, která uzavírá na základě těchto podmínek v souladu se zákonem č.513/1991 Sb. nepojmenovanou smlouvu o poskytnutí dále definovaných služeb, přičemž identifikační údaje uživatele vyplývají z vyplněného registračního formulář (dále též jen jako: „uživatel“)

na straně druhé


Článek I. - Úvodní ustanovení
Článek II. - Uživatelé portálu
Článek III. - Služby portálu
Článek IV. - Rozsah služeb poskytovaných uživatelům

Článek V. - Odpovědnost provozovatele za obsah informací poskytnutých uživatelem
Článek VI. - Odpovědnost uživatele za poskytnuté informace

Článek VII. - Práva duševního vlastnictví
Článek VIII. - Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení

Článek IX. - Závěrečná ustanovení

 

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

Provozovatel tímto vydává dle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, tyto Všeobecné podmínky a podmínky užívání portálu (dále jen "dále též jen „podmínky"). Podmínky upravují veškeré právní vztahy mezi provozovatelem, návštěvníky a uživateli tohoto portálu, které vznikají v souvislosti s užíváním portálu a to výslovně i tehdy, dochází-li k výměně projevů vůle elektronickou cestou a jednotlivé úkony smluvních stran jsou zpracovány automaticky. Veškeré vztahy, které na základě užití portálu uživatelem mohou mezi provozovatelem a uživatelem vzniknout a které nejsou upraveny podmínkami nebo písemně dohodnuty ve zvláštní smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, z.č. 101/2000., o ochraně osobních údajů, z.č. 121/2000 Sb., autorský zákon, z.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a dalšími souvisejícími právními předpisy. Odchylná ujednání mezi smluvními stranami v případně uzavřené písemné smlouvě mají přednost těmito podmínkami.

 

Článek II.

Uživatelé portálu

 

1) Návštěvníkem portálu je každá osoba, která jen pasivní formou prohlíží obsah portálu, uživatelem portálu se tato osoba stává registrací v kategoriích uživatelů vymezených pod odst. 3)-5) tohoto článku.

2) Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, podnikatel i nepodnikatel, česká i zahraniční osoba, která využívá službu informační společnosti, která je poskytována uživateli prostřednictvím tohoto portálu, a to zejména za účelem vyhledávání či zpřístupňování informací.

3) Běžným uživatelem je osoba, která provede registraci v rozsahu požadovaném provozovatelem a poskytne souhlas s těmito podmínkami.

4) VIP uživatelem je osoba, která provede registraci v rozsahu požadovaném provozovatelem, poskytne souhlas s těmito podmínkami a projeví vůli stát se VIP uživatelem portálu a uhradí cenu služby určenou provozovatelem za příslušné období v rozsahu dle nabídky provozovatele.

5) VIP EXTRA uživatelem je osoba, která provede registraci v rozsahu požadovaném provozovatelem, poskytne souhlas s těmito podmínkami, projeví vůli stát se VIP EXTRA uživatelem portálu a uhradí cenu služby určenou provozovatelem za příslušné období v rozsahu dle nabídky provozovatele.

6) Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů stanoví článek IV. podmínek.

 

Článek III. - Služby portálu

1) Provozovatel provozuje služby portálu v rozsahu vymezeném následujícími ustanoveními tohoto článku podmínek, přičemž změna rozsahu, obsahu a podmínek poskytovaných služeb je vyhrazena provozovateli. Nově zavedené služby mohou podléhat zvláštním podmínkám.

2) Základní službou portálu je automatizované zpracování údajů pro jednotlivé kategorie uživatelů v rozshau dle čl. IV. Podmínek a zpřístupnění těchto údajů veřejnosti v následujících kategoriích:

a) Restaurační a občerstvovací zařízení – ve smyslu, jaký je tomuto pojmu přisuzován v prosté řeči,

b) Ubytovací zařízení – ve smyslu, jaký je tomuto pojmu přisuzován v prosté řeči,

c) Akce - kulturní, společenské události.

3) Služba: „Pozice ve vyhledávání“ umožňuje uživateli upřednostnit vlastním úkonem (výběrem kategorie uživatele - čl. II. a IV. Podmínek) ve výsledcích vyhledávání své restaurační a ubytovací zařízení či akci před restauračním a ubytovacím zařízením či akcí uživatele jiné kategorie.

4) Služba „Hlídací pes“ - je službou, která umožňuje návštěvníkům a uživatelům vyžádat si zasílání elektronických sdělení s nabídkou zvýhodněných služeb restauračních, občerstvovacích a ubytovacích zařízení a dále upozornění o probíhajících akcích.

5) V rámci služby „Doporučujeme“ je VIP EXTRA uživatelům zobrazována v příslušné kategorii (čl.III.2) jejich prezentace v sekci stránky „Doporučujeme“, a to na principu náhodného výběru tak, aby byly zobrazeny při každém jednotlivém načtení webové stránky vždy max. tři prezentované nabídky různých VIP EXTRA uživatelů. V sekci „Doporučujeme“ na hlavní stránce portálu jsou na principu náhodného výběru zobrazeny při každém jednotlivém načtení webové stránky vždy max. tři prezentované nabídky různých VIP EXTRA uživatelů z různých kategorií (čl.III.2).

6) Služba „Hodnocení návštěvníky“ umožňuje návštěvníkům provést hodnocení jednotlivých zařízení a akcí v kategoriích vymezených v odst. 2) shora dle jejich preferencí (přiřazením hodnocení ve formě hvězdiček), přičemž provozovatel se zavazuje zabezpečit ve formě a v rozsahu, který lze po něm spravedlivě požadovat, aby nedocházelo k nekorektním, nefér, neobjektivním a nekalým hodnocením - např. k opakovaným hodnocením ze strany osob prováděným s cílem poškodit uživatele. Službu hodnocení mohou využívat všichni návštěvníci portálu i uživatelé, přičemž každý z nich je oprávněn provést jediné hodnocení.

7) Reklamní služby jsou služby poskytované provozovatelem, které nespadají do služeb specifikovaných shora a přitom slouží k podpoře služeb uživatelů a za které lze považovat zjeména poskytnutí reklamního prostoru provozovatelem uživateli ve formě bannerů a flash prezentací, jejichž cena a podmínky se stanoví samostatnou smlouvou.

8) Ostatní služby jsou zde výslovně neuvedené služby poskytované provozovatelem uživatelům za podmínek individuálně sjednaných.

 

Článek IV.

Rozsah služeb poskytovaných uživatelům

1) Návštěvník je oprávněn k procházení, čtení a stahování dat z portálu prostřednictvím datové sítě internet, využití služby dle čl. III. odst. 4) a 6) a dále k jejich zpracování a užití v rozsahu umožněném čl. VII. podmínek a předpisy na ochranu duševního vlastnictví.

2) Uživatel je oprávněn k procházení, čtení, stahování dat z portálu prostřednictvím datové sítě internet a dále k jejich zpracování a užití v rozsahu umožněném čl. VII. podmínek a předpisy na ochranu duševního vlastnictví. Uživatel je dále oprávněn provádět zápis (vkládání) údajů v rozsahu umožněném jednotlivým kategoriím uživatelů, změnu zapsaných údajů, zrušení zapsaných údajů a zrušení registrace. Uživatelé mohou dále vkládat informace o akcích.

3) Běžný uživatel má následující práva, nebude-li následně určeno jinak:

a) jde-li o restaurační zařízení: vložení jedné fotografie podniku provozovatelem určeného rozlišení, uvedení stručného popisu podniku v rozsahu max. 200 znaků, uvedení kontaktních údajů, otevírací doby, orientačních cen, odkazu na internetové stránky.

b) jde-li o ubytovací zařízení: vložení jedné fotografie zařízení provozovatelem určeného rozlišení, uvedení stručného popisu zařízení v rozsahu max. 200 znaků, uvedení kontaktních údajů a dostupnosti, doby příjmu recepce, orientačních cen ubytování, možnosti stravování, odkazu na internetové stránky.

Běžný uživatel není oprávněn vložit jídelní lístek zařízení. Běžný uživatel je oprávněn užívat služby portálu dle čl. III. odst. 2), 3), 4) a 6) podmínek bezúplatně po dobu neurčitou, ve výsledcích vyhledávání se jeho prezentace řadí za prezentace ostatních kategorií uživatelů. Uživatel má právo být informován o akcích konaných v kraji, pro který je jeho prezentace registrována. Podpoří-li tento uživatel příslušnou akci, bude vložen do seznamu partnerů této akce. V sekci portálu „Akce“ se bude záznam vložený uživatelem zobrazovat za záznamy vloženými ostatními typy uživatelů. Údaje vložené běžným uživatelem budou zveřejněny na portále do 3 dnů od registrace, ledaže je provozovatel nezveřejní dle čl. V. těchto podmínek. Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit rozsah údajů, které je možno běžným uživatelem vložit a které budou zveřejněny, a to dle svého uvážení a technických možností.

 

4) VIP uživatel má následující práva, nebude-li následně určeno jinak:

a) jde-li o restaurační zařízení: vložení šesti fotografií podniku provozovatelem určeného rozlišení a jídelního lístku, uvedení popisu podniku v rozsahu max. 200 znaků, uvedení kontaktních údajů, otevírací doby, orientačních cen, odkazu na internetové stránky.

b) jde-li o ubytovací zařízení: vložení šesti fotografií zařízení provozovatelem určeného rozlišení a jídelního lístku, provozuje-li zároveň restaurační zařízení, uvedení popisu zařízení v rozsahu max. 200 znaků, uvedení kontaktních údajů a dostupnosti, doby příjmu recepce, orientačních cen ubytování, možnosti stravování, odkazu na internetové stránky.

VIP uživatel je oprávněn užívat službu portálu dle čl. III. odst. 2), 3), 4) a 6) podmínek bezúplatně v rozsahu dle tohoto článku odst. 4 a) a b) po dobu 3 měsíců od registrace (zkušební doba), ve výsledcích vyhledávání se jeho prezentace řadí za prezentace VIP EXTRA uživatelů a před prezentace běžných uživatelů. Po uplynutí zkušební doby bude VIP uživateli zaslána zálohová faktura na období 12 měsíců následujících po uplynutí zkušební doby, přičemž nezaplatí-li VIP uživatel ve lhůtě splatnosti uvedenou zálohovou fakturu, bude stav jeho uživatelského účtu automaticky převeden pod typ účtu běžného uživatele s právy na služby tomuto stavu odpovídajícími. VIP uživatel má právo být informován o akcích konaných v kraji, pro který je jeho prezentace registrována. Podpoří-li tento uživatel příslušnou akci, bude vložen do seznamu partnerů této akce. V sekci portálu „Akce“ se bude záznam vložený VIP uživatelem zobrazovat za záznamy vloženými VIP EXTRA uživateli a před záznamy vloženými běžnými uživateli. Údaje vložené VIP uživatelem budou zveřejněny na portále do 3 dnů od registrace, ledaže je provozovatel nezveřejní dle čl. V. těchto podmínek.

 

5) VIP EXTRA uživatel má následující práva, nebude-li následně určeno jinak:

a) jde-li o restaurační zařízení: vložení neomezeného množství fotografií podniku provozovatelem určeného rozlišení a jídelního lístku, uvedení popisu podniku bez omezení rozsahu, uvedení kontaktních údajů, otevírací doby, orientačních cen, slev a akčních nabídek, odkazu na internetové stránky.

b) jde-li o ubytovací zařízení: vložení nemozeného množství fotografií zařízení provozovatelem určeného rozlišení a jídelního lístku, provozuje-li zároveň restaurační zařízení, uvedení popisu zařízení v rozsahu max. 200 znaků, kontaktních údajů a dostupnosti, doby příjmu recepce, orientačních cen ubytování, slev a akčních nabídek, možnosti stravování, odkazu na internetové stránky.

VIP EXTRA uživatel je oprávněn užívat službu portálu dle čl. III. odst. 2), 3), 4), 5) a 6) podmínek v rozsahu dle tohoto článku odst. 5 a) a b) po dobu, kterou si zvolí při registraci, jejíž běh počíná dnem zaplacení zálohové faktury, která mu bude zaslána do 3 dnů od registrace. Ve výsledcích vyhledávání se jeho prezentace bude řadit před prezentace ostatních kategorií uživatelů. VIP EXTRA uživatel má právo být informován o akcích konaných v kraji, pro který je jeho prezentace registrována. Podpoří-li tento uživatel příslušnou akci, bude vložen do seznamu partnerů této akce. V sekci portálu „Akce“ se bude záznam vložený VIP EXTRA uživatelem zobrazovat před záznamy vloženými ostatními typy uživatelů. V sekci portálu „Doporučujeme“ se bude prezentace VIP EXTRA uživatele zobrazovat střídavě s prezentacemi ostatních VIP EXTRA uživatelů na principu náhodného výběru. Nezaplatí-li VIP EXTRA uživatel ve lhůtě splatnosti uvedené zálohové faktury, bude stav jeho uživatelského účtu automaticky převeden pod typ účtu běžného uživatele s právy na služby tomuto stavu odpovídajícími. Údaje vložené VIP EXTRA uživatelem budou zveřejněny na portále ve shora uvedené lhůtě, ledaže je provozovatel nezveřejní dle čl. V. těchto podmínek.

 

Článek V.

Odpovědnost provozovatele za obsah informací poskytnutých uživatelem

1) Provozovatel odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

 

2) Provozovatel odpovídá vždy za obsah uložených informací v případě, že vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na činnost uživatele.

3) Provozovatel nezveřejní, případně odstraní, zejména:

a) informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;

b) informace, které mají obsahově charakter prezentace téhož restauračního či ubytovacího zařízení či akce, která již bylo pro uživatele zveřejněna;

c) informace, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. přidávání podtržítek, lomítek, hvězdiček a dalších znaků);

d) informace o třetích osobách bez jejich vědomí;


e) informace, které mohou poškodit dobré jméno či pověst provozovatele nebo jiných fyzických či právnických osob;

f) informace narušující duševní a průmyslové vlastnictví třetích osob;

g) podklady pro grafickou prezentaci (včetně fotografií), které nebudou dosahovat odpovídající estetické kvality, kterou lze požadovat, především pak pokud se jedná o grafická díla prezentovaná v sekci portálu: „Doporučujeme“.

4) Prostřednictvím portálu může uživatel získat přístup k obsahu, který není určen osobám mladším 18 let nebo může být obecně vnímán jako neslušný či nevhodný. Uživatel nesmí takový obsah zpřístupňovat jiným osobám mladším 18 let.

5) Provozovatel je oprávněn kontrolovat v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. c) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, pravdivost uživatelem uvedených informací a jejich obsah a je oprávněn upozornit uživatele nebo klienta na rozpor s podmínkami užívání portálu a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto informace neprodleně odstranit z portálu, a to i bez souhlasu uživatele.

6) Provozovatel je oprávněn zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání portálu provozovatele uživatelem a návštěvníkem, který opakovaně porušil podmínky portálu.

7) Odpovědnost uživatele za škodu způsobenou technickým a softwarovým zařízením provozovatele v souvislosti s poskytovanou službou je omezena na částku uhrazenou uživatelem za služby na základě těchto podmínek, přičemž provozovatel není povinen hradit uživateli škodu, kterou nemohl předpokládat v době vzniku smluvního vztahu s provozovatelem. Jestliže vyšší moc omezí trvání nebo rozsah poskytované služby, budou smluvní strany zproštěny povinností dle těchto podmínek na dobu trvání tohoto zásahu vyšší moci. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost dle ustanovení § 374 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Provozovatel má právo provést u každé služby naplánovanou odstávku, a to až v rozsahu 24 hodin měsíčně. Odstávka slouží zejména pro provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru a údržbu či výměnu hardwaru. Provozovatel odstávku provede v co nejkratší možné míře a v nejnutnějším rozsahu. Nevyčerpaná doba odstávek v jednotlivých měsících se sčítá a zbytek se přenáší do dalšího měsíce.

 

Článek VI.

Odpovědnost uživatele za poskytnuté informace


1) Uživatel se zavazuje prezentovat prostřednictvím portálu výhradně srozumitelné, určité a pravdivé informace, které nevyvolávají klamnou představu o povaze zařízení či akci a nabízených službách.

2) Za pravdivost poskytovaných informací je uživatel, který tyto informace vložil na portál, plně odpovědný, přičemž uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel uchovával informace o zápisu dat provedených uživatelem, které vedou k identifikaci konkrétního uživatele.

3) Uživatel tímto výslovně souhlasí s použitím informací získaných v souladu s těmito podmínkami pro případné řešení sporu s uživatelem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení užívání portálu uživatelem, který uvedl nepravdivé informace.

4) Uživatel odpovídá za škodu, které poskytnutím nepravdivé informace nebo v důsledku jiného protiprávního jednání provozovateli vznikne.

 

Článek VII.

Práva duševního vlastnictví


1) Obsah zpřístupněný prostřednictvím portálu je chráněn autorskými právy.

2) Uživatel prohlašuje, že si obstaral licence na užití práv duševního vlastnictví pro veškerá díla, ochranné známky a jiné chráněné statky, které mají být zpřístupněny prostřednictvím portálu.

3) Provozovatel neodpovídá za porušení práv duševního vlastnictví uživatelem. V případě, že provozovateli vznikne v souvislosti s porušením práv duševního vlastnictví ze strany uživatele jakákoliv škoda, zavazuje se ji uživatel nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl vyzván.

4) Uživatel ani návštěvník není oprávněn užít jakýmkoli způsobem díla a ochranné známky zpřístupněné na portálu nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu držitelů příslušných práv duševního vlastnictví. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany návštěvníků a uživatelů.

5) Nositelem autorských práv k těmto webovým stránkám zahrnujícím zejména grafické dílo, audiovizuální dílo, programy, databáze a jiná díla, je na základě příslušné licenční smlouvy provozovatel. Jakékoli užití třetí osobou je podmíněno souhlasem autora.

 

Článek VIII.

Ochrana osobních údajů


1) Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s právním řádem České republiky. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem za účelem poskytnutí služby a za účelem plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů (zejm. účetní a daňové předpisy) i bez souhlasu uživatele. Provozovatel zpracovává následující údaje uživatelů, fyzických osob: jméno, příjmení, adresa bydliště, kontaktní údaje (telefon, e-mail) . Údaje jsou zpracovávány a shromažďovány automatizovaně prostřednictvím uživatelem vyplněného formuláře. Uživatel se zavazuje oznámit prodávajícímu případné změny těchto údajů tak, aby provozovatel dostál své povinnosti zpracovávat pouze platné a aktuální údaje.

2) Uživatel výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje výslovně dále k následujícím účelům: veškeré marketingové a obchodní účely (včetně zasílání obchodních sdělení, telemarketingu a provádění průzkumů trhu) provozovatele a jiných subjektů, zlepšování kvality poskytovaných služeb, poskytování služeb s přidanou hodnotou uživatelům. V rámci zpracování údajů pro marketingové, propagační a obchodní účely je provozovatel oprávněn zpracovávat údaje jak pro vlastní marketingové, propagační a obchodní aktivity, tak pro marketingové, propagační či obchodní aktivity třetích subjektů, s čímž uživatel výslovně souhlasí.

3) Provozovatel je oprávněn využít podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jeho služeb za předpokladu, že uživatel má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet provozovatele odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl. Za stejných podmínek je provozovatel oprávněn zasílat i obchodní sdělení třetích osob. Za obsah obchodního sdělení odpovídá jeho zadavatel. Je-li v rámci souhlasu uživatele v rozsahu poskytnutém shora provozovatel pouze šiřitelem obchodního sdělení třetí strany, odpovídá pouze v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou. Z obsahu obchodního sdělení je vždy zřejmá totožnost odesílatele (subjektu, jehož jménem se komunikace uskutečňuje).

4) Vyjma případů dle předchozího odstavce těchto podmínek, nejsou osobní údaje předávány žádné třetí straně.

5) Všechny osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a uživatel má právo požádat o opravu osobních údajů a zrušení registrace, tedy o vymazání svých osobních údajů z databáze. Po předložení takové žádosti v písemné formě se provozovatel zavazuje odstranit požadované údaje z databáze bez zbytečného odkladu.

6) Uživatel souhlasí s tím, že i po ukončení právního vztahu založeného těmito podmínkami je provozovatel oprávněn po dobu neurčitou zpracovávat jméno, příjmení, adresu a jiné kontaktní údaje uživatele, a to za účelem nabízení obchodu a služeb, jakož je i oprávněn za tímto účelem zasílat obchodní sdělení

7) Oznámí-li uživatel, že si nepřeje, aby mu byla obchodní sdělení nadále zasílána či vysloví-li nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, ukončí provozovatel jejich zasílání tomuto uživateli bez zbytečného odkladu.

8) Provozovatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

9) Provozovatel je registrován jako zpracovatel na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod č. 00038505 .

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

 

1) Provozovatel má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na těchto stránkách, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.

2) Provozovatel je oprávněn převést (postoupit) svá práva a povinnosti z těchto podmínek na jinou osobu, s čímž uživatelé výslovně souhlasí.

3) Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vznikající z těchto podmínek a v souvislosti s nimi budou projednávány a rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností  v rozhodčím řízení před rozhodcem jmenovaným Českou asociací pro arbitráž, s.r.o., IČ: 27688798. V řízení bude postupováno ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. podle Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydaných touto společností, přičemž smluvní strany tímto výslovně pověřují jednatele České asociace pro arbitráž, s.r.o., aby určil rozhodce pro rozhodčí řízení založené touto smlouvou ze seznamu rozhodců vedeného touto společností.

4) V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. se smluvní strany dále dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Rozhodčí řád a Poplatkový řád jsou zveřejněny na internetové adrese www.spory-online.cz a obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se se zněním Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu důkladně před sjednáním těchto podmínek seznámily, že s tímto zněním souhlasí a že pravidla v nich obsažená představují jejich dohodu o postupu v řízení ve smyslu ust.  § 19 (1) z.č. 216/1994 Sb. a představují nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.

5) Dohody, které se odchylují od těchto podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou.

6) Pokud se v budoucnu kterékoli ustanovení podmínek stane nezákonným, neplatným či nevymahatelným, nebude taková skutečnost mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení a provozovatel a uživatel se zavazují takové ustanovení nahradit ustanovením platným a vymahatelným, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a účelu původního ustanovení.

7) Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme

RX Billiard Club

poolbilliardový turnaj každou středu

hodnotné ceny, kategorie A-D

restaurace-ubytovani.cz